Kobiecość wymiarem osobowości

Kobiecość zgodnie z  Teorią Schematów Płciowych Sandry L. Bem jest jednym z wymiarów osobowości podobnie jak męskość. Zgodnie z tą teorią, każdy posiada w sobie pewien poziom kobiecości i męskości. Kształt obu wymiarów osobowości wpływa na postrzeganie siebie i świata przez całe życie również w okresie menopauzy. Jaki modele można wyróżnić?

Długo sądzono, że psychologiczne przymioty płci kształtują się w wyniku wychowania i oczekiwań, stawianych przez środowisko. Do tej pory nauka nie wskazała jednoznacznego powiązania pomiędzy płcią biologiczną, obrazem siebie w roli kobiety oraz prezentowanymi  zachowaniami. Trudno zaprzeczyć temu, że każdy człowiek dąży do identyfikacji z grupą, która reprezentuje atrakcyjne dla danej osoby cechy. Identyfikacja z grupą kształtuje w psychice zestaw cech  komponujących płeć psychologiczną.

Zgodnie z Teorią Schematów Płciowych Sandry L. Bem, jak pisze Kuczyńska płeć psychologiczna to…”gotowość do posługiwania się wymiarem płci w odniesieniu do siebie i świata”.

S.L.Bem wyróżniła cztery typy płci psychologicznej różniące się układem cech psychologicznych związanych ze stereotypem męskim i kobiecym. Osoby androgyniczne, posługują się cechami jednocześnie obu stereotypów. Typ o nieokreślonej płci psychologicznej tylko w ograniczonym stopniu utożsamia się z cechami męskimi i kobiecymi . Są też osoby, które utożsamiają się z cechami  przypisywanymi przeciwnej płci biologicznej czyli męskie kobiety.

© Copyright Życie kobiet 2024